NL - FR


                                                                   Privacybeleid Indigo
Augustus 2021


Wij (“Indigo” “Indigo groep”, “wij”, “ons”) respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de GDPR (2016/679/EU – hierna “AVG”).


Over ons


Afhankelijk van de diensten die we leveren, is één van de onderstaande vennootschappen van de Indigo groep de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.


Indigo Infra Belgium NV – Bijenstraat 21 – 9051 Sint-Denijs-Westrem – BE 0440.502.536
Indigo Park Belgium NV – Bijenstraat 21 – 9051 Sint-Denijs-Westrem – BE 0449.598.562
Société immobilière des parking Erasmes SA – Rue de l’Allience 16 – 1210 Brussel – BE 0449.473.254
Turnhout Parking NV – Bijenstraat 21 - 9051 Sint-Denijs-Westrem – BE 0818.821.045
Parkeerbeheer Lier NV – Keizershof 10 – 2500 Lier – BE 0466.031.748
Urbeo Besix Park SA – Rue des Mineurs 39-41 – 4040 Herstal – BE 0538.929.327


Je vindt de gegevens van de relevante verwerkingsverantwoordelijke terug op jouw retributiebon/parkeerticket enz.


Indigo Park Belgium NV is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van de camerabewaking in onze parkings


Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Indigo in het kader van haar dienstverlening voor steden en gemeenten (bv. parkeerbeheer en uitgifte van parkeer-, bewoners- en andere kaarten) als in het kader van haar eigen dienstverlening (uitbating van parkings, websites enz.).


Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt voor doeleinden van selectie en rekrutering. Voor deze verwerkingen is een ander privacybeleid beschikbaar dat terug te vinden is via link.


Welke gegevens verzamelen we?
Indigo biedt enerzijds diensten aan steden en gemeenten aan, die naargelang het geval kunnen bestaan uit de uitgifte van parkeer-, bewoners- en andere kaarten of de controle van de betaling van parkeerplaatsen en desgevallend het uitschrijven van retributiebonnen. Daarnaast biedt Indigo ook eigen diensten aan en heeft zij eigen parkings in beheer. Het type gegevens dat wordt verwerkt door Indigo verschilt naargelang het soort diensten Indigo verleent en wordt hieronder toegelicht.

i. Diensten voor steden en gemeenten

Wanneer Indigo namens een stad of een gemeente parkeer-, bewoners- of andere kaarten uitgeeft, ontvangt Indigo de volgende gegevens:

 • Gegevens die jij aan ons of aan jouw stad of gemeente bezorgt
  Als je een parkeer-, een bewoners- of een andere kaart aanvraagt, verzamelen wij de gegevens die je ons rechtstreeks (al dan niet via onze website) of die jij aan jouw stad of gemeente bezorgt, zoals (de precieze gegevens kunnen per stad en gemeente verschillen):
  oIdentificatiegegevens zoals jouw naam, voornaam en adres (eventueel via een kopie of het inlezen van jouw identiteitskaart of via een applicatie voor identificatie);
  o E-mailadres;
  o Telefoonnummer;
  o Bedrijfsnaam;
  o Website;
  o BTW-nummer;
  o Nummerplaat voertuig;
  o Kopie inschrijvingsbewijs voertuig;
  o Indien je niet de eigenaar bent van de wagen: attest werkgever i.v.m. gebruik voertuig via leasingmaatschappij, kopie van het leasecontract, attest van een garage of automobielvereniging, verzekeringsattest;
  o Andere attesten (bv. attest orde van geneesheren, RIZIV-attest of attest van een werkgever) m.o.o. bv. de aanvraag van zorgverstrekkerskaarten.

Wanneer Indigo namens een stad of gemeente het parkeerbeheer verzorgt en retributiebonnen kan uitschrijven, ontvangt Indigo de volgende gegevens:

 • Gegevens die je aan jouw stad of gemeente bezorgt
  In bepaalde gevallen, zoals bv. bij een invordering in verband met een inname van het openbaar domein (bv. wanneer je werken wil uitvoeren of een verhuiswagen wil parkeren) kan het gebeuren dat wij jouw persoonsgegevens van de stad of gemeente ontvangen.
 • Gegevens die Indigo zelf verzamelt
  Wij schrijven retributiebonnen uit in opdracht van diverse steden en gemeenten. Je kan een retributiebon krijgen als je kiest voor het niet-betalen van jouw parkeerplaats binnen een betalende zone of het onrechtmatig gebruiken van een parkeerplaats zonder een geldige vergunning of parkeerbewijs. Deze vaststellingen gebeuren of ter plaatse of via een scanscar of -scooter. Hierbij worden de nummerplaat, het merk en kleur van de wagen, de datum en plaats van de vaststelling en foto’s als bewijs van de vaststelling bewaard. Je moet het bedrag op de retributiebon tegen een bepaalde datum te betalen. Dit kan gebeuren via diverse betaalsystemen, die desgevallend eveneens jouw gegevens verwerken.
 • Gegevens die Indigo ontvangt via publieke bronnen, zoals de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)
  Indien je een retributiebon niet betaalt, kunnen wij jouw persoonsgegevens zoals jouw naam, voornaam en het adres van de nummerplaathouder opvragen via de dienst DIV,  onder meer op basis van de Beraadslaging nr. 13/2016 en 02/2016 van 21 januari 2016 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid.  

ii.Eigen dienstverlening van Indigo
In het kader van haar eigen dienstverlening (beheer van parkings, uitlenen van fietsen,...) ontvangt Indigo de volgende gegevens:

 • Gegevens die je ons zelf bezorgt
  We ontvangen alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte of een abonnement aanvraagt via specifieke aanvraagformulieren of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, al dan niet via jouw klantenportaal.
  Wij kunnen in die gevallen de volgende gegevens verwerken:
  • Identificatiegegevens zoals jouw naam, voornaam en adres (eventueel op voorlegging of scan van jouw identiteitskaart of via een applicatie voor identificatie);
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • Website;
  • BTW-nummer;
  • Nummerplaat voertuig;
  • Kopie inschrijvingsbewijs voertuig
  • Attest werkgever i.v.m. gebruik voertuig via leasingmaatschappij. 

               Wanneer je in één van onze parkings een fiets uitleent, vragen wij je om jouw identiteitskaart voor te leggen.


 • Gegevens die we van jouw werkgever ontvangen

  Als jouw parkeerabonnement wordt betaald door jouw werkgever, is het mogelijk dat we (sommige van) de bovenstaande gegevens van jouw werkgever ontvangen.
 • Gegevens die we op automatische manier verzamelen via Automatische Nummerplaat herkenning (ANPR) en via camerabewaking
  Onze systemen op parkings identificeren de nummerplaat van jouw wagen om je beter van dienst te kunnen zijn. Hierdoor zal bij het aanbieden van jouw voertuig aan de in- of uitrit de slagboom automatisch opengaan bij het lezen van jouw nummerplaat indien je jouw parkeersessie betaald heeft. Dit zorgt onder meer ervoor dat mogelijke wachttijden verkleind of vermeden worden.
  In onze parkings zijn eveneens bewakingscamera’s geïnstalleerd om onze parkings te beveiligen en te beschermen.
 • Gegevens die we op automatische manier verzamelen op onze websites
  Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Bij het eerste bezoek aan onze website zal je door middel van een banner worden gevraagd om jouw toestemming voor het plaatsen van cookies.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken we jouw persoonsgegevens?


i.Diensten voor steden en gemeenten
In het kader van onze dienstverlening aan steden en gemeenten, gebruiken we jouw gegevens voor de volgende en de daarmee samenhangende doeleinden:

 • om jouw aanvraag van een parkeer-, een bewoners- of een andere kaart te kunnen verwerken, om de door jouw verstrekte gegevens (bv. jouw identiteit) bij de aanvraag van de kaart te controleren op goedkeuring volgens de geldende regelgeving, om de gevraagde kaart te maken, te verzenden en te beheren.
 • om jou als gebruiker te kunnen registreren op onze website om parkeer-, bewoners- en andere kaarten aan te vragen.
 • om te kunnen nagaan of je jouw parkeersessie hebt betaald en om desgevallend een retributiebon uit te schrijven.
 • om de niet-betaalde retributiebonnen, parkeerbelastingen, parkeerretributies of parkeergelden in te vorderen en om daarover eventueel te rapporteren aan de stad of gemeente.
 • om geschillen en klachten te beheren en om daarover eventueel te rapporteren aan de stad of gemeente.
 • om je uit te nodigen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek over onze diensten.
 • om analyses te maken van het gebruik van onze diensten voor steden en gemeenten. We gebruiken daarbij zoveel als mogelijk geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens.

De verwerkingen die gebeuren in het kader van onze dienstverlening aan steden en gemeenten vinden plaats op basis van de uitvoering van onze taak van algemeen belang die steden en gemeenten ons via een concessieovereenkomst of een ander contract hebben toevertrouwd. Wanneer je een profiel aanmaakt op onze website voor de aanvraag van parkeerkaarten, vindt de verwerking plaats op grond van een overeenkomst die je met Indigo sluit. De verwerking die gebeurt in het kader van geanonimiseerde en geaggregeerde statistische analyses van onze dienstverlening, gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstenaanbod te evalueren en te verbeteren. Indigo heeft eveneens een gerechtvaardigd belang om personen die gebruik maken van haar diensten voor steden en gemeenten uit te nodigen voor tevredenheidsonderzoeken. Wanneer we een kopie nemen van jouw identiteitskaart of wanneer we jouw identiteitskaart inlezen, gebeurt die verwerking op basis van jouw toestemming.


ii.Eigen dienstverlening van Indigo
In het kader van onze eigen parkeerdiensten, gebruiken we jouw gegevens voor de volgende en de daarmee samenhangende doeleinden:

 • voor het verzenden van administratieve documenten in verband met de door jouw gevraagde diensten.
 • om jouw aanvraag van een parkeerabonnement te kunnen verwerken, om de door jou verstrekte gegevens (bv. identiteit) te controleren, om het gevraagde abonnement te maken en te beheren.
 • om jou van een reactie te kunnen voorzien wanneer je ons contacteert via ons contactformulier.
 • om jou een snelle en efficiënte dienstverlening te kunnen verzekeren bij de in- en uitritten van onze parkings.
 • om onze parkings en onze vennootschapsgoederen te beveiligen en te beschermen.
 • om jou informatie te bezorgen over onze diensten en activiteiten (bv. om u uit te nodigen voor speciale acties of gratis evenementen)..
 • om jou uit te nodigen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek over onze diensten.
 • om geschillen en klachten te beheren.
 • om analyses te maken van het gebruik van onze parkings en andere diensten. We gebruiken zoveel als mogelijk geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens.
 • om onze websites te verbeteren en te beveiligen.
 • ...

De gegevensverwerking die gebeurt in het kader van onze eigen parkeerdiensten gebeurt steeds op basis van een rechtsgrond. Deze is naargelang het geval:

 • jouw toestemming, bv. wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer we jouw identiteitskaart inlezen of kopiëren. In dit geval heb je altijd het recht om jouw toestemming later terug in te trekken. In al onze nieuwsbrieven vindt u een link waarmee je je kan uitschrijven van onze informatie. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt ook als een voorafgaande toestemming.
 • de uitvoering van een overeenkomst die jij of jouw werkgever met ons sluit of de maatregelen die aan de sluiting van het contract voorafgaan, bv. wanneer je een parkeerabonnement bij ons neemt.
 • de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Indigo, bv. om onze klanten te informeren over onze activiteiten en diensten en uit te nodigen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken, om statistische analyses te maken over het gebruik van onze parkings en diensten, om onze parkings te beveiligen of om onze websites te verbeteren en te beveiligen.


Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening aan steden en gemeenten (bv. als we van jou een aanvraag krijgen voor een parkeerkaart), geven we uw gegevens ook door aan uw stad of gemeente (bv. om de aanvraag te kunnen behandelen, om klachten te beheren enz.).

Indigo is selectief in de partijen aan wie zij verder jouw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen streven we ernaar dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Indigo of andere vennootschappen van de groep. De servers van Indigo zijn gevestigd in België, Frankrijk of andere landen van de Europese Unie (EU). Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in België, Frankrijk of andere landen binnen de EU.

In de volgende gevallen kunnen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens meedelen aan derde partijen:

 • steden en gemeenten in het kader van onze dienstverlening aan steden en gemeenten.
 • vennootschappen die deel uitmaken van de groep waartoe Indigo behoort.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. marketing- en communicatiebedrijven.
 • ombudsdiensten, in het kader van eventuele vragen of klachten over onze dienstverlening.
 • gerechtsdeurwaarders, advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kan Indigo jouw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om de belangen van Indigo in rechte te verdedigen of om advies te verlenen bv. in geval van schade of ongelukken.
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal jouw informatie worden overgedragen aan de overnemer.
 • ...
  Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
  Wij hebben passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  

  Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens. We geven enkel toegang tot jouw persoonsgegevens aan medewerkers die de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


Hoe gebruiken wij cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Bij het eerste bezoek aan onze website zal je door middel van een banner om jouw toestemming voor het plaatsen van cookies worden gevraagd.


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en streven voor zover redelijkerwijze mogelijk naar de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die we ontvangen in het kader van de uitgifte van een parkeerkaart, bewaren we in principe niet langer dan 3 jaar na het jaar waarin de parkeerkaart is vervallen.
 • Gegevens die we ontvangen in het kader van parkeerbeheer en het beheer van niet-betaalde retributiebonnen, waaronder de DIV-gegevens die we in dat kader kunnen opvragen, bewaren we tot maximum 6 maanden na de betaling van het volledige bedrag.
 • Gegevens in verband met onze contracten en eigen dienstverlening bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichtingen terzake te voldoen. Na afloop van de bewaartermijn worden die gegevens in principe binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
 • Gegevens om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden in principe binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.
 • Camerabeelden bewaren we in principe één maand.

De bovenstaande termijnen gelden onder voorbehoud van wettelijke en contractuele verplichtingen of van klachten of geschillen die ons noodzaken om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Wat zijn jouw rechten?
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing of onder bepaalde voorwaarden in andere gevallen. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. De uitoefening van bepaalde rechten kan aan wettelijke voorwaarden of uitzonderingen onderworpen zijn. Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, vragen wij jou om jouw aanvraag te versturen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitsbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs naar privacy.be@group-indigo.be.  Indien jouw verzoek betrekking heeft op een nummerplaat, vragen wij jou eveneens een kopie te bezorgen van een document dat de nummerplaat aan je kan linken.  Wij vragen jou om dit bewijs om er zeker van te zijn dat we de bescherming van jouw persoonsgegevens respecteren en ze niet doorsturen naar een derde.

Daarnaast heb je telkens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevenbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).


Contact
Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor vragen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Indigo via privacy.be@group-indigo.com.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.